Politická strana Semiláci


e-mail: semilaci@semilaci.eu
semilaci
O nás » Volby» Volby 2014 » Program

semilaci

PROTO CHCEME

 • podporovat rozvoj základních škol především v oblasti jazyků a dalších aktivit, které přispívají k rozvoji dětí, za současné podpory učitelů; vést diskuzi se zřizovateli o rozvoji středního a učňovského školství v Semilech
  Vzdělání nastupující generace považujeme za naprostou prioritu. Jsme přesvědčeni, že kvalitní vzdělávání neznamená pouze předání maximálního objemu znalostí, ale současně také podpora a rozvoj jedinečného potenciálu každého žáka, výchova k morálním postojům apod., včetně hrdosti na své bydliště. Tohoto chceme dosáhnout mimo jiné i vytvářením vztahu s pedagogy a jejich maximální podporou. Vyhodnotíme pilotní projekt účasti rodilého mluvčího ve výuce ZŠ I.Olbrachta. V případě úspěchu vytvoříme podmínky a budeme podporovat takovou výuku na všech školách. Máme za to, že město potřebuje nejen vysokoškoláky, ale i lidi středoškolsky vzdělané a dobré řemeslníky. Víme, že právě tito lidé častěji zůstávají ve městě velikosti Semil, protože snáz seženou adekvátní zaměstnání.
 • zlepšit podporu spolků, sdružení a organizací, především pak těch, které navštěvují děti
  Kvalitní dobrovolná spolková činnost je pulsujícím srdcem každého města. Dobrovolníci dokáží některé činnosti zajistit lépe, kvalitněji a levněji. Spolky jsou často schopny věnovat se činnostem, které nejsou v možnostech města. Aktivní společenský život lidí, které spojuje stejný nebo podobný zájem, může být důležitým bodem setrvání aktivních lidí ve městě a zamezením jejich odlivu do velkých měst. Zájmová činnost dětí je významným prvkem prevence kriminality. Pokusíme se zajistit vyšší materiální podporu spolkové činnosti, ale současně zajistíme podporu organizační, propagační, poradenskou, zprostředkovací, apod. Umožníme spolkům přednostní účast na akcích pořádaných městem a možnost ekonomicky z těchto akcií profitovat, budeme místní spolky upřednostňovat v případě akcí, jejichž pořádání bude město zajišťovat prostřednictvím třetích osob (např. výběrová řízení).
 • vnímat potřeby seniorů, vycházet jim vstříc; podporovat především sdílenou péči a terénní sociální služby
  Každému seniorovi je nejlépe mezi svými, lidmi, kteří ho mají rádi. Město se ovšem musí dobře postarat o ty, kteří zázemí ve své rodině nemají, kteří jsou sami a o které se nemůže rodina z různých důvodů dostatečně starat. Budeme iniciovat a podporovat sociální projekty pro seniory v rámci mezigenerační solidarity se zapojením rodin a dětí a projekty aktivního stárnutí. Chceme zcela nově vystavět systém terénní péče o seniory, včetně zajištění dopravy seniorů, zajištění dostupnosti úřadů, ale i kulturních a společenských akcí apod.
 • snížit cenu vodného a stočného na průměr v ČR, snížit zpět sazbu daně z nemovitostí, cenově zvýhodnit ty, kteří třídí odpad
  Jsme si vědomi, že finanční zátěž domácností a především rodin, je pro mnohé velice svazující a velmi negativně ovlivňuje spokojený život občanů. Navíc jsme přesvědčeni, že nelze přenášet finanční odpovědnost za rozhodnutí města na občany. Proto chceme ovlivnit ty ceny, které město ovlivnit může. Máme ve svých řadách odborníky, kteří se dlouhodobě pohybují v odvětví vodovodů a kanalizací a danou problematiku znají. Nechceme slibovat nesplnitelné, ale máme představu o obvyklých cenách jednotlivých vstupů, nákladech, přiměřeném zisku a dalších položkách této věcně usměrňované ceny. Také víme, kde se obvyklé skrývají mezery a kde lze náklady ušetřit. Budeme se snažit těchto znalostí využít k jednání o snížení ceny na cenu průměrnou v ČR, tj. z dnešních 96,00 Kč na cca 78,00 Kč. Rovněž v oblasti odpadového hospodářství disponujeme odborníkem, který se touto problematikou zabývá na úrovni samosprávy. Chceme změnit celý systém odpadového hospodářství města tak, aby byl efektivnější a levnější. Chtěli bychom změnit nespravedlivý systém, který nutí zodpovědné občany platit stejné poplatky jako ty, kteří odpady netřídí.
 • úplný zákaz výherních automatů na území města, nedělní klid bez sekaček a motorových pil
  Hazard rozvrací mezilidské vztahy, rodinu i samotného člověka, který mu propadne. Hazard negativně ovlivňuje kriminalitu ve městě, kulturu a pořádek. Nechceme, aby tomuto „lákadlu“ byli vystavováni občané našeho města a „léčili“ si tímto způsobem svoje finanční problémy. Zasadíme se o to, aby výherní automaty z našeho města zmizely, přestože přinášejí do rozpočtu téměř 4 mil. Kč. V dnešní uspěchané době potřebujeme mimo jiné i odpočinek a klid. Chceme apelovat na ohleduplnost vůči druhým i sobě samotným, tím že se pokusíme diskutovat otázku případné vyhlášky o nedělním klidu (třeba i částečném).
 • udržet a stabilizovat nemocnici, zasadit se o vytvoření podmínek pro nové zubaře
  Nemocnici, ze které hromadně odcházejí lékaři, nepovažujeme za stabilizovanou! Důkladnou analýzou současné situace, rozhovory se současnými zaměstnanci i personálem, který odešel, jednáním se zdravotními pojišťovnami a dalšími kroky chceme zajistit, aby nemocnice v Semilech zůstala. Zda bude možné nemocnici rozvíjet a modernizovat, bude záležet na výsledcích výše uvedených jednáních, na vyhodnocení finanční síly nemocnice a města, na schopnosti zajistit případné dotační tituly EU, ale rovněž na politice zdravotnictví ČR. Nechceme slibovat vzdušné zámky, ale jedním z největších cílů naší politiky je, aby občané města museli za zdravotní péči dojíždět co nejméně. Současný stav zubařů v celé České republice nás nutí k tomu, abychom vytvořili nadstandardní podmínky pro zubaře, které chceme do Semil přivést.
 • pomáhat místním živnostníkům a podnikatelům, preferovat místní výrobky a služby; jednat o možnostech, třeba i částečného, využití výrobních areálů na území města nebo o jejich rekultivaci
  Jsme přesvědčeni, že i v rámci výběrových řízení lze „upřednostňovat“ místní firmy a řemeslníky; budeme aktivně zvát místní firmy do výběrových řízení. Kvalitně odvedená práce musí mít přednost před tou s nejnižší nabídkovou cenou, která se stejně mnohdy musí předělat. Poloha města, včetně dopravního spojení, nás limituje, tím že se nedaří podstatným způsobem řešit nezaměstnanost v Semilech. Chceme ovšem podnikat takové kroky, které budou mít alespoň šanci postupně zaměstnanost zlepšovat. Naši kandidáti mají dlouholeté zkušenosti z podnikání, a proto jsme schopni zajistit aktivnější práci s místními podnikateli, pomoc při jejich propagaci, případně poradenství v oblasti provozu, organizace apod.
 • zlepšit, zjednodušit a zefektivnit práci příspěvkových a ostatních organizací a městské policie ve prospěch občanů; bezplatné Semilské noviny
  Městem zřizované organizace mají mít dle našeho mínění jednu ze dvou rolí – buď jsou servisní organizací města (např. technické služby) nebo poskytují služby občanům (školky, knihovna, muzeum apod.). Chceme, aby TSM byly právě takovou servisní organizací města. Chceme, aby Městská policie zajišťovala bezpečnost obyvatel (především dětí), dodržování vyhlášek a další činnosti v průběhu celého dne a celého týdne. Chceme vytvořit předpoklady pro to, aby mateřské školy byly schopny pružně reagovat na požadavky umístění dětí. Máme zájem o to, aby některé městem zřizované organizace například aktivním využíváním státní politiky zaměstnanosti přispívali i k snižování nezaměstnanosti. Semilské noviny považujeme za základní nástroj informovanosti o dění ve městě pro ty, kteří nemají z jakýchkoliv důvodů přístup k internetu. Jsme přesvědčeni, že výtěžek z jejich prodeje není natolik zásadním příjmem rozpočtu města, aby nemohly být občanům k dispozici zdarma.
 • pokusit se získat a využít budovu zámku
  Budova zámku bezpochyby patří k městu, a to již svojí polohou v jeho srdci. Chceme vést jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a s příslušnými odpovědnými osobami o jeho převodu na město a o podmínkách takového případného převodu. Využití budovy by následně záleželo na několika faktorech – podmínkách státu např. na umístění některých úřadů, zajištění zdrojů na rekonstrukci apod. Umíme si však v tomto prostoru představit jak učebny ZUŠ, nízkoprahový klub, umístění Muzea a pojizerské galerie, poradenské centrum (sociální, podnikatelské, …), tak prostory sloužící ke komerčnímu pronájmu, pronájmu úřadům státu nebo jako bydlení pro občany preferovaných profesí.
 • maximálně využívat evropských dotací k investicím, ale nezapomínat na údržbu a obnovu současného majetku
  Chceme, aby město Semily maximálně využívalo možností dotačních programů za předpokladu schopnosti je financovat bez zadlužování a za předpokladu jejich potřebnosti a udržitelnosti jejich dalšího provozu. Chápeme, že toto období je v oblasti investic jedinečné, ale současně je třeba si uvědomit, že nový majetek vyžaduje následně provozní náklady, údržbu a opravy. Chceme zanalyzovat a případně doplnit pasportizaci veškerého městského majetku. Chceme připravit plán oprav a obnovy každého vlastněného majetku (chodníky, cesty, bytový fond, nemovitosti apod.), včetně návrhu zajištění zdrojů.

semilaci